Magisk sirkel

Magisk sirkel

Magisk sirkel er en intervensjonsstrategi ved atferdsproblemer. Det er en psyko-pedagogisk gruppeintervensjon for å løse konflikter av type hiperaktividad, aggressivitet, voldsproblematikk, trassig negativitet eller innadvendthet.

Med denne teknikken jobber man for å skape alternativer løsninger i gruppen ved at man øker toleranse, aksept for mangfold, tilhørighet, medansvar og skoletilknytning. Den magiske sirkelen baserer seg på 3 pilar i utdanningen av barn:

  • Lære å være
  • Lære å være sammen
  • Lære å lære

Ved å bruke denne strategien økes barnas kompetanse innen situasjonshåndtering, samhold  og det sosiale liv.

Den magiske sirkelen har 4 hovedregler:

  • Vi finner alltid en eller flere alternativer
  • Vi kan alle utrykke våre ideer fritt og vi respekterer andres ideer
  • Barnet med atferdsproblem er ikke tilstede
  • Hvis et forslag ikke virker prøver vi noe annet

Prosedyren består av 5 faser:

Katarsis: Hvor det utrykkes eventuelt stress og sinne mot eleven med atferdsproblem. I denne fasen lar man elevene gi utrykk for hva som opprører elevene og hva eleven med atferdsproblem har gjort mot de andre. Denne fasen bør være på rundt 10 minutter.

Hypotese: Her spør man hva de andre elevene tror hva det er som skjer med eleven med atferdsproblemer? Hva kan grunnen være til problemene? Ca10 minutter.

Desensibilisering og empati: I denne fasen setter man spørsmål ved og setter opp noen hypoteser for hva som er årsaken til atferdsproblemene. Her spør læreren om noen av de andre har noen gang har gjort de samme tingene som eleven med atferdsproblemer enten hjemme eller i annen sammenheng og eventuelle årsaker til at de gjorde det. Man fokuserer her på at alle kan vi ha gjort ting vi ikke skulle og at eleven med atferdsproblem kanskje ikke er så annerledes enn oss andre allikevel. Fasen bør være på ca 15 minutter.

Forslag: I denne fasen spør man hva vi andre kan gjøre for eleven med atferdsproblemer. Hvordan kan vi oppføre oss for at eleven ikke skal føle seg avvist? Ca10 minutter.

Avslutning: Her går man igjennom fasene og setter i gang de tiltakene som har blitt valgt av gruppen.  Ca 10 minutter

Under alle fasene er det viktig at alle får utrykt seg og det fokuseres på inkludering av eleven i gruppen ved hjelp av empati, aksept for mangfold og mulige årsaks problemer.